Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Начало

От 1 януари 2020г. с ПМС № 305/ 05.12.2019 г. е създаден Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания / ЦКОДУХЗ / – Видин, към Министерството на здравеопазването като юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции със седалище Видин.