Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Социална дейност

Оказване подкрепа и грижа за децата с увреждания и хронични заболявания, осъществяване връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. Организиране провеждането на дейности, осигуряващи социални, рехабилитационни, психологични, трудотерапевтични, информационни, консултативни и посреднически услуги.