Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Психологическа дейност

РАННОТО ОТКРИВАНЕ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ В РАЗВИТИЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА СА ОТ ОСНОВНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО БЪДЕЩЕ

СВОЕВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ПРЕДОТВРАТЯВА СЕРИОЗНИ И ТРАЙНИ ПОСЛЕДСТВИЯ И Е НЕОБХОДИМА ЗА ПЪЛНОТО РАЗГРЪЩАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ДЕТЕТО

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ СА :

Психологическа подкрепа на семейството на деца с увреждания и хронични заболявания , индивидуална консултация на родителите

Психологично консултиране на семействата / родителите/ с деца от ранно детство до 18г. възраст , във връзка с : изоставане в развитието на двигателните умения на детето , хранителните нарушения , забавяне в развитието на речта, страхови състояния, затруднения в адаптацията и интеграцията в детски заведения , трудности в общуването с връстници, нетипични игри и интереси, трудности в усвояване на учебен материал, прояви на агресивно и автоагресивно поведение

Оценка на детското развитие

Индивидуална психологична работа с деца със специални потребности, насочена към емоционални и поведенчески проблеми за подобряване на уменията за социално вграждане и развитие на индивидуалния потенциал

Занимания по Релационна психомоторика .