Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Прием на дете

  1. Приемът на дете в центъра се осъществява с Амбулаторен лист от лекар  след извършен преглед и съобразно образците въведени от националните рамкови договори. В него се посочва диагнозата и причината за насочване към центъра и се прилага цялата налична медицинска документация по случая. При насочване за физикална терапия и рехабилитация към Амбулторния лист се прилага и становище от лекар-специалист по профила на заболяването /невролог, ортопед и др./ или лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина.
  1. Запознаване на родителя /настойника, попечителя/ с дейността на центъра, предлаганите услуги и мултидисциплинарния екип;
  1. Сключване на договор между доставчика на медико-социалната услуга (директора на центъра) и потребителя (родителя/настойника, попечителя на детето);
  1. Изготвяне досие на детето и вписване в Регистъра на центъра.