Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Потребители

Потребители на предоставяните медико-социални услуги в центъра са деца с физически и/или психически увреждания, нуждаещи се от ежедневна рехабилитация и физиотерапия. В ЦКОДУХЗ – Видин се приемат деца с проблеми в развитието:

  • Деца с умственна изостаналост
  • Деца с неврологични проблеми
  • Деца с говорни нарушения
  • Деца със Синдром на Даун
  • Деца с психо-афективни проблеми
  • Деца с аутизъм
  • Деца със забавено развитие
  • Деца с двигателни увреждания: увреждания на централната и периферна нервна система – родовотравматично, травматично, следоперативно
  • Деца със сензорни увреждания – зрителни  и слухови и др.

     В ЦКОДУХЗ – Видин се работи с деца във възрастова група от 0 години до 18 годишна възраст:

     В центъра се консултират и родители на деца с проблеми в развитието.