Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Педагогическа дейност

Оценка на образователното равнище на децата
Създаване на индивидуален план за обучение , с цел компенсиране на изоставането
Индивидуално обучение според нуждите и възможностите на децата
Занимания и дидактични игри за подобряване на възприятието , вниманието, паметовите и мисловни процеси
Работа за стимулиране на цялостния потенциал на детето и развитие на неговите силни страни
Работа за подобряване на и развитие на социалните умения , общуването и комуникацията.
Използване на техники от областта на арттерапията , чийто ефект е върху емоционалното състояние и комфорт на децата
Консултиране на родителите за оптимизиране на учебната дейност и насоки за работа в къщи .