Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Логопед и Педагог

Логопедичната терапия в ранна детска възраст подкрепя процеса на развитие на комуникативни умения при деца с различни по степен и произход трудности в развитието. Тя може да бъде насочена към стимулиране на орално-моторната, мимическа и дъвкателна мускулатура; проговарянето; фината моторика, както и към развитието на умения за общуване и игра. Приложена в контекста на ранната детска интервенция, логопедичната терапия предполага активно включване на близките на детето в терапевтичния процес и осигуряване на стимулираща развитието среда, възможно по-близка до семейната.

Логопедичната терапия включва:

Диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца – терапията е индивидуална и напълно съобразена с типа нарушение, степента му, степента на усвояване и развитие на детето.

Подобряване на уменията в сферата на вербална и невербална комуникация – терапевтичната дейност е насочена към способността да окуражи детето да използва различни форми на комуникация – като средствата, които използва, за да общува да са както с речеви, така и със средства извън речта – жестове, мимики, език на тялото, форми на алтернативна комуникация.

Терапевтичната дейност се състои в това да се формират умения за комуникация, да се създаде връзката между детето, логопеда и родителите, за постигане на максимално добри резултати.

Педагогическа дейност

Оценка на образователното равнище на децата. Създаване на индивидуален план за обучение , с цел компенсиране на изоставането. Индивидуално обучение според нуждите и възможностите на децата. Занимания и дидактични игри за подобряване на възприятието , вниманието, паметовите и мисловни процеси.
Работа за стимулиране на цялостния потенциал на детето и развитие на неговите силни страни Работа за подобряване на и развитие на социалните умения , общуването и комуникацията. Използване на техники от областта на арттерапията , чийто ефект е върху емоционалното състояние и комфорт на децата. Консултиране на родителите за оптимизиране на учебната дейност и насоки за работа в къщи .