Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин